הסבר על עדכון מספר נפשות

הסבר על עדכון מס' נפשות לצורך כמות מוכרת

כמות הדיירים הרשומים ביחידת דיור יש חשיבות גדולה לצורך קביעת כמות המים המוכרת ליחידת דיור. כל דייר ביחידת מגורים זכאי לכמות של 7 מ”ק לחודשיים בתעריף נמוך.

בהתאם להוראות כללי המים (קביעת כמות מוכרת) תשע”ו 2016, כמות הדיירים ליחידת דיור, לצורך קביעת כמות מוכרת ליחידת הדיור, תיקבע על פי הרישום במרשם האוכלוסין.

ההוראה נועדה להקל על הצרכנים ולחסוך מכם עדכון בדבר כל שינוי של מספר הדיירים ביחידת הדיור (לידה, עזיבת ילדים בוגרים וכו’). צרכנים שלא הסדירו את רישומם במרשם האוכלוסין, בכתובתם הנוכחית, רשאים לפנות אל מפעל המים בבקשה לעדכן את מספר הדיירים המוכרים על מנת להמשיך וליהנות מהקצבת המים, בתעריף הנמוך, המגיעה להם.

שימו לב! בהעדר דיווח, וכן במקרים של דייר אחד, הכמות המוכרת תקבע ל-2 דיירים בלבד.

עדכון מספר דיירים בידי צרכן ביתי

אם מספר הדיירים המופיע בחשבונך אינו תואם את מספר הדיירים המתגוררים בפועל בנכס, אתם רשאים לפנות למפעל המים ולהצהיר על מספר הדיירים המעודכן, באמצעות טופס בקשה לעדכון נפשות בצרוף מסמכים נדרשים.

מסמכים נדרשים

  • צילום ספח ת.ז הכולל את כתובת המגורים הנוכחית, ואת שמות המתגוררים בנכס.
  • צילום ת.ז של כל המתגוררים בנכס מעל גיל 18.

מסמכים נוספים שיש לצרף, לפי העניין

  • במקרה שהכתובת הרשומה בספח הנה בנכס אחר בעיר – צילום חוזה שכירות (עמוד ראשון, שני ואחרון).
  • במקרה שהכתובת הרשומה בספח היא בעיר אחרת – צילום חוזה שכירות (עמוד ראשון, שני ואחרון), ואישור מספק המים של מקום המגורים המופיע בת.ז על פיו הלקוח אינו צרכן מים בעיר זו.
  • אזרח שאינו ישראלי – צילום דרכון בתוקף, אשרת שהייה בתוקף וצילום חוזה שכירות (עמוד ראשון).
  • דיפלומטים יצרפו גם אישור שהייה מהשגרירות חתום ע”י השגריר או תצהיר עו”ד מאומת עם חותמת וחתימת עו”ד.
  • עובד זר לאדם סיעודי יצרף אישור העסקה ממשרד הפנים (בה מופיעה כתובת המגורים העדכנית).

סיום התהליך

לאחר משלוח הטופס ובדיקת הבקשה, תקבלו הודעה על עדכון מספר הדיירים או שתתבקשו להשלים מסמכים נוספים.

שימו לב! בעת חילופי דיירים בנכס, מתאפסים מספר הדיירים בנכס, ולכן יש לדווח למפעל המים על מספר הדיירים בנכס, גם אם לא חל שינוי במספר הדיירים בנכס ביחס לדיירים הקודמים.