הנחיות להתקנת מערכות אספקת מים

במסגרת שפור השרות והעמקת הקשר בין הצרכן/הקבלן הבונה בעירנו, לבין מפעל מים כפר סבא, אנו מגישים בזאת דף הנחיות להבהרת דרישותינו המנהלתיות.

אנו תקווה שהנחיות אלו יעזרו למבקש הרישוי לתכנן המערכת בהתאם לדרישות וימנעו או יצמצמו במידה ניכרת את הנושאים הטעונים הבהרה במהלך התכנון והבניה.
מפעל המים כאן למענכם ולשירותכם  בסיוע, בייעוץ ובמעקב.

 

שלבי קבלת אישורים:

השלבים מפורטים בסעיף הנחיות כלליות. לנוחיות הבונה ובכדי למנוע אי הבנות מרוכזים השלבים. שלב מקדים –לצורך התכנון מבצע הקבלן ו/או המתכנן בדיקות לחץ וספיקה ברשת המים. הבדיקות מבוצעות ע"י חברה פרטית אותה מזמין הקבלן. יש לפנות למפעל המים לצורך תיאום מיקום הבדיקה על מנת למנוע טעויות או בדיקה חוזרת. השירות ניתן ע"י מפעל המים ללא חיוב.

 1. שלב א' – הגשת תוכניות ואישורם –ראה סעיף 1.
 2. שלב ב' – תשלום היטלים
 3. שלב ג' – קבלת אישור להיתר בניה.
 4. שלב ד '- התקנת מד מים לבניה לאחר קבלת היתר בניה מהעירייה.
 5. שלב ה' – תיאום מהלך העבודות עם מפקח מפעל המים.
 6. שלב ו' – התקנת חיבור מים ראשי.
 7. שלב ז' – ביקורת סופית לקבלת אישור לטופס 4.
 8. שלב ח' – התקנת מודד מים ראשי לאחר קבלת טופס 4. רשימת דיירים לפתיחה במערכות מפעל המים מבוצעת לאחר רשימה מסודרת מטעם הקבלן.
 9. שלב ט' – פתיחת בניין והתקנת מדי מים ביחידות הדיור עפ"י הרשימה שסופקה ע"י הקבלן.

הנחיות כלליות:

 1. מגיש הבקשה (קבלן רשום/צרכן פרטי/צרכן עסקי) יעביר למפעל מים כפר סבא באמצעות הודעת דואר אלקטרוני לכתובת [email protected]  בקובץ DWF את תוכניות הפיתוח עם אישור מיקום מד המים, רק לאחר קבלת תוכנית פיתוח מאושרת יש לשלוח למייל המופיע לעיל תוכנית סנטירית לבדיקה ואישורו של מר יואל גולדשטיין/מפעל המים. רק לאחר שיינתן אישור סופי ממפעל המים, יש לשלוח תוכנית כיבוי אש ותוכנית פיתוח חתומות ע"י הגורמים הרלוונטיים.
 2. לבקשה להיתר בניה והתחברות לרשת המים לבקשה יצורפו התכניות כדלקמן:
  תכנית הגשה סניטרית מאושרת ע"י מכבי אש כפר סבא בשני העתקים אשר תכלול:

  • צנרת מים (כולל צנרת כיבוי אש ).
  • חדר משאבות ( כולל צנרת, מיכל בטון, נתוני המשאבות המנועים ושיטת ההפעלה ).
  • פרט ארון מונים.
  • פרט מיכל עליון/תחתון.
  • פרט מונה ראשי (כולל מז"ח עפ"י דרישות משרד הבריאות).
  • פרט נישה של חיבור ראשי .
  • תכנית פתוח (ראה סעיף 17).
  • הצהרת עורך נספח/בקשה חתומה ע"י הגורמים המוסמכים.
  • חישוב צריכות המים.לאחר בדיקת התכנית יחליט המפעל אם יש להכניס בה תיקונים או שנויים במידה ויש צורך בשינויים, על הקבלן/בונה להגיש תוכנית מתוקנת לכל הגורמים ולבצע בדייקנות את כל העבודות בהתאם להוראות המפעל. והיה ובמהלך הבניה יחולו שינויים בתכנון, גם אם שינויים אלו אינם מחייבים הגשת בקשה לעירייה, יש להגיש תכנית מתוקנת לקבלת אשור מפעל המים. כל פעולה שתבוצע בנגוד לתכנית שאושרה ע"י המפעל, תביא לחלוט הערבות.
 3. באתר שבו ייבנו מספר בתים או בנינים, תוגש תכנית האתר כולו, כולל תכניות פתוח ובהם מיקום קווי ביוב, חשמל, טלפון, תאורה, טלוויזיה, כבישים, מדרכות וגינון. קוי המים העירוניים ומקום החבור יתוכננו ע"י מפעל המים. תכניות הפתוח יוגשו, לאחר תאום עם מהנדס העיר ואשור התכנית על ידו.
 4. תכנית הצנרת תיערך ותוגש בהתאם לתקן 1205 מדצמבר 1999 של מכון התקנים .
 5. אין לבצע שנויים במספר היחידות בבניין, ללא היתר מאגף ההנדסה בעירית כפ"ס ומפעל המים. זאת על מנת הבטיח אפשרות להתקנת מערכות מדידה ליחידות הנוספות, במידה ויהיו.
 6. מערכת מדידה:  מערכת המדידה תתאים למפרט מס' 52384 של המרכז הישראלי לאביזרי מים (מ.י.א.מ.) ותעמוד בדרישות המוצגות במפרט זה. ניתן לקבל מפרט זה במרכז הישראלי לאביזרי מים, במכון התקנים רח' האוניברסיטה 42 תל אביב.
 7. חיבור לבניה: לאחר אישור התכנית ולאחר השלמת הסדורים הכספיים במשרדנו, וקבלת היתר בניה יתקין מפעל המים חבור לבניה בהתאם לצורכי הבניין ותנאי אתר הבניה.
 8. חיבור סופי: החיבור הסופי יותקן ע"י מפעל המים רק לאחר שטיב הביצוע והתאמתו לתכניות המאושרות יאושרו ע"י המפקח.
  מיקום החבור יקבע על פי תכנית הפתוח המאושרת שהגיש מגיש הבקשה. העבודה תבוצע לאחר הכנת נישה לחיבור המים (אשר תמוקם בגדר החיצונית של המגרש), כפי שנדרש בשלב ההגשה. מיקום החיבור יקבע ע"פ תכנית הפתוח המאושרת של מגיש הבקשה. לאחר השלמת גמל המים מצד הקבלן המבצע, יועתק חיבור מד המים ע"י מפעל המים למיקומו עפ"י תוכנית הפיתוח המאושרת. על הקבלן להתקין למערכת הראשית את גשר הארקה.
 9. מד מים ראשי:
  מד-המים הראשי וסוגו יקבע ע"י מפעל המים כפר סבא, בהתאם לדרישות כבוי אש וחישוב צריכות המים.
 10. חיבור מים לגנון עירוני:
  חיבור המים לגינון עירוני יותקן ע"י מפעל המים, לפי דרישת מחלקת גנים ונוף של עיריית כפ"ס.
 11. אין להתקין כל אביזר בסמוך למד המים באופן העשוי להפריע או למנוע גישה וטיפול במד המים או במגוף הראשי. אין לנטוע שיחים דוקרניים או עצים בקרבת החבור הראשי, המונעים גישה למד המים או עשויים לגרום נזק לחבור. הגישה למד המים חייבת להיות חופשית ונקיה מכל מכשול על מנת לאפשר קריאת המונה, הטפול בו או החלפתו ללא כל הפרעה.
 12. חיבור הצנרת לבניין:
  הצינורות מהחבור הראשי לבנין, כולל בחצר ומתחת לרצפת הכניסה לבנין, עד ליציאת הקווים מעל הרצפה, יהיו מצינורות מסוג פלדה בעלי תו תקן מבוטנים בפנים ועטופים חיצונית בעטיפה חרושתית או צנרת פלסטיק. יש להגיש למפקח אישור מכון התקנים לגבי הצנרת והאביזרים שהותקנו.
 13. צנרת מגופים ואביזרים:
  כל הצינורות המגופים ויתר אביזרי הצנרת יהיו תקניים ומאושרים ע"י מכון התקנים הישראלי. אין להשתמש באביזרים אחרים.
 14. הבטחת אספקת מים לבניינים: לחץ המים ברשת העירונית מספק לחץ נאות למרבית הבניינים בני 5-6 קומות בעיר. אולם באזורים הגבוהים או בבניינים רבי קומות, אין אפשרות להבטיח לחץ מים נאות לקומות הגבוהות. במקומות אלו ידאג הקבלן המבצע להבטיח אספקת מים סדירה בכל עת, בהתאם לדרישות המתכנן, על המתכנן לבדוק את אפשרויות אספקת המים של מפעל המים ולתכנן רשת אספקת המים בהתאם. יש לבצע איפיון לרשת אספקת המים בהתאם לדרישות המתכנן ועל מתכנן לבדוק אפשרות של תכנון אספקת מים לבניין.
 15. מערכת מדידה משנית (לדירות):
  בכל יחידה בבניין תותקן מערכת מדידה נפרדת. מיקום ואביזרי המים של החיבור יבוצעו לפי תוכניות מאושרות ע"י מפעל המים.
  במהלך הבנייה יותקן ע"י הקבלן תותב באורך מד המים, ניתן לקבל את התותב במפעל המים. על הקבלן לסמן מספרה של כל דירה על גבי החלק הפנימי של ארון המונים בהתאם לתוכנית מאושרת. יש להציב שלט "מדי מים" בחלק חיצוני של הדלת. לאחר קבלת טופס 4 לבניין, תבוצע התקנה של כל מדי המים ליחידות הדיור בבניין בהתאם לרשימת הדיירים שימציא הקבלן ולאחר שכל דייר ביצע רישום במשרדי העירייה ובכפוף לאישור נישום מטעם מחלקת השומה בעירייה.
 16. פיקוח:
  על הבונה לוודא כי מבצע עבודות הצנרת (האינסטלטור) יעבוד רק עפ"י תכנית שאושרה ע"י מפעל המים ולאחר שיתאם את תחילת עבודתו עם המפקח מטעם מפעל המים. מספר הביקורים ומועדם ייקבע ע"י המפקח ובמידת הצורך בתאום עם הקבלן.
 17. חיטוי ושטיפת צנרת המים:
  בהתאם להוראות הל"ת סעיף 2.12 מ 20.10.04 יש לבצע שטיפה וחיטוי מערכת המים בבניין. בצוע החיטוי הוא תנאי לקבלת טופס 4. את האשור יש להגיש לפני קבלת אשור טופס 4.
 18. תוכנית פיתוח:
  תכנית הפיתוח תוגש עם תכנית ההגשה, כשהיא מאושרת בחתימת מחלקת ההנדסה ומחלקת גנים ונוף בעירית כפ"ס. התכנית תכלול את מיקומו של חבור המים לבית או לבנין, את מערכת ההשקיה לגינה הביתית וכן חיבור לגנון עירוני באם יידרש חבור זה ע"י מחלקת גנים ונוף. הגשת תכניות הפתוח, אישורם והתחייבות לביצועם המלא, הנם תנאי בסיסי לקבלת אישור להיתר בניה.
 19. חישוב היטל הבנייה מתבסס על קובץ תקנות מס' 519 מ- 18.4.1994 – חוק עזר לכפר סבא.
  מחיר ההיטלים מתעדכן כל תחילת חודש בהתאם למדד שפורסם ב- 15 לחודש הקודם.
 20. אין לאכלס את הדירות לפני שהבניין אושר ע"י העירייה, מכבי אש, ומפעל המים כפ"ס.
  לא יסופקו מים ליחידות בבניינים שלא אושרו. יתרה מכך- ינותקו מים לדירות שאוכלסו ללא האישורים הנ"ל.
 21. לשם יישום הדרישות המפורטות לעיל, יש להפקיד שטר או ערבות בנקאית בהתאם לקובץ התקנות. כמו כן יש לחתום על התחייבות לבצוע כל הדרישות ואבטחת התשלום עבור צריכת מים עד מועד סיום כל העבודות באתר וקבלת טופס 4.

בכפר סבא קיימת מערכת אספקת מים ברמה גבוהה ביותר. מפעל המים משתדל לתת שרות טוב לצרכניו כולל התייחסות לטיב מערכות מים ביתיות.

אנו מצפים מציבור הבונים בעיר, לשיתוף פעולה הדוק והקפדה על בצוע עבודה ברמה מקצועית גבוהה , כדי להמשיך ולשמור על רשת המים ורמת האספקה.

אנו לשירותכם בכל עת.

בכבוד רב,

מפעל מים כפר סבא.