הנחה בגין נזילה

תהליך הכרה בנזילה

בקשה לקבלת תעריף מופחת

אם תיקנתם נזילה באפשרותכם  להגיש בקשה לקבלת תעריף מופחת! תהליך ההכרה בתעריף מופחת בשל צריכה חריגה הנובעת מנזילה, מוגדר בכללי תאגידי המים וביוב (אמות מידה לשרות), תשע”א-2011, שנקבעו על ידי רשות המים, לפיהם מפעל מים כפר סבא כספק מקומי מחוייב לפעול.

באילו תנאים תוכר צריכה חריגה מנזילה, בתעריף מופחת?

  • כמות המים שנמדדה במד המים הפרטי או במד המים הראשי בתקופת החיוב, שווה או עולה על 150% מהצריכה הרגילה (הצריכה בתקופה מקבילה אשתקד ובהעדר תקופה מקבילה, הכמות הממוצעת שעברה בשתי תקופות החיוב האחרונות).
  • טרם חלפו שישה חודשים מתום תקופת החיוב האחרונה, שבגינה מתבקשת ההכרה.
  • במד מים ראשי- לא הוכרה בנכס צריכה חריגה הנובעת מנזילה בשנה שקדמה לתקופת החיוב הראשונה שבעבורה מבוקשת ההכרה.
  • במד מים פרטי- לא הוכרה בנכס צריכה חריגה הנובעת מנזילה יותר מפעם אחת בשנה שקדמה לתקופת החיוב הראשונה שבעבורה מבוקשת ההכרה.

מהו הליך הגשת בקשה לקבלת ‘תעריף מופחת’ בגין צריכה חריגה הנובעת מנזילה?

בקשה להקלה בתשלום עקב נזילה יש להגיש באמצעות טופס מקוון

הליך הזיכוי בגין הנזילה

  • לאחר הגשת הבקשה והצהרה על תיקון נזילה בנכס, נבדוק את הצריכה בתקופה בה אירעה הנזילה, בהתאם להצהרה שהתקבלה, ונשווה אותה עם הצריכה בתקופה מקבילה בשנה הקודמת
  • אם אכן קיים הפרש בין הצריכות, העומד על 150% ומעלה, יזוכה התושב בגין הצריכה, בהתאם לתעריף המופחת שנקבע על ידי רשות המים.
  • הכרה בצריכה חריגה הנובעת מנזילה ניתנת, לכל היותר, למשך שתי תקופות חיוב רצופות (ארבעה חודשי צריכה רצופים בלבד).
  • כמו כן, הזיכוי שניתן בעקבות ההכרה בנזילה, מחושב על פי תעריף נזילה, כפי שנקבע על ידי רשות המים, בהשוואה לנתוני הצריכה שהתקבלו בתקופה המקבילה, בשנה הקודמת בנכס, והנו עבור ההפרש שבין תקופת הנזילה לבין התקופה המקבילה ואין משמעותו מחיקת החיוב.