דחיית מועד לתשלום חשבון תקופתי – חרבות ברזל

דחיית מועד לתשלום חשבון תקופתי – חרבות ברזל

דחיית מועד תשלום חשבון מים וביוב תקופתי לפי חוק דחיית מועדים  (הוראת שעה – חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות), תשפ"ד-2023 (להלן: "חוק דחיית מועדים")

על פי חוק דחיית מועדים, כל אחד מאלו המוגדרים להלן, זכאי לדחיית המועד לתשלום חשבון המים והביוב התקופתי אם הודיע למפעל המים (בעצמו או באמצעות מי מטעמו), על היותו זכאי לדחיית המועד לתשלום החשבון התקופתי בהתאם לטופס המצורף כ"הצהרה על זכאות לדחיית מועד".

אלו הם הזכאים: חייל, שוטר, סוהר (במתקנים מסוימים), כבאי, עובד או מתנדב בהיקף משרה מלאה בגוף הצלה, מי שהיה מאושפז כתוצאה מפציעה מפעולת איבה בבית חולים לתקופה של שבעה ימים לפחות, נעדר, חטוף או שבוי, או מי שהתגורר ביישוב שהתפנה (המנוי בתוספת לחוק); כל אחד מאלו ביחס לתקופה שמיום 7.10.2023 ועד ליום 7.11.2023. נקבע כי גם חייל שנפצע כתוצאה מהמלחמה והיה מאושפז מעל שבעה ימים, יהיה זכאי לדחיית מועד לתשלום לרשות.

נבקש לעדכן, כי ביום 31.12.2023 פורסם תיקון לחוק אשר האריך את הוראותיו עד ליום 29.2.24 . זאת, בעקבות המשך הלחימה והמצב החריג במדינה. החוק לא הוארך כלשונו אלא נקבעו בו שורה של תיקונים, להלן עיקריהם:
א. התקופה הקובעת הראשונה – החוק קבע כי, כל מי שעונה להגדרה של זכאי לדחיית מועד בתקופה הקובעת הראשונה המעודכנת, והמועד לתשלום או לביצוע פעולות חל בתקופה הקובעת הראשונה ידחה המועד האמור ב- 145 ימים מהמועד המקורי או עד ליום 29.2.2024 , לפי המוקדם ביניהם.
ב. התקופה הקובעת השנייה – כל מי שעונה להגדרה של זכאי לדחיית מועד בתקופה שמיום 1.1.2024 ועד ליום 29.2.24 , זכאי לדחיית מועד בת 31 יום לצורך דחיית מועד לתשלום לרשות.

הזכאות לדחיית מועד תשלום החשבון התקופתי תחול גם על בן זוגו של כל אחד מהנ"ל, האחראי לחיוב יחד עימו.

על מנת שנוכל לסייע, נבקשכם להודיע לנו על היותכם זכאים בקישור הבא:

בקשה לדחיית מועד לתשלום חשבון תקופתי