ביצוע בדיקות מים לבקשת צרכן

בהתאם‏ לתקנה‏ 14 לתקנות ‏בריאות ‏העם‏ (איכותם ‏התברואית ‏של‏ מי‏ שתיה ‏ומתקני ‏מי ‏שתיה),‏התשע"ג – 2013, רשאי ‏צרכן ‏מים‏ לבקש‏ מספק‏
המים‏ לבצע ‏בדיקות‏ לאיכות ‏מים‏ בבית ‏הצרכן,‏ על ‏חשבון ‏הצרכן.‏ ניתן ‏לבקש‏ את‏ ביצוע ‏הבדיקות ‏אחת‏ לשנים ‏עשר ‏חודשים‏ לכל ‏היותר.
מטרת‏ הבדיקות ‏לוודא ‏שאין ‏זליגה ‏של‏ מתכות ‏למי ‏השתייה ‏ממערכת ‏המים‏ הביתית. ‏הסיבות‏ העיקריות‏ לחריגה ‏במתכות‏ במערכת ‏המים‏
הביתית‏ הן‏ שימוש‏ בצנרת‏ ואבזרים ‏שאינם ‏עומדים‏ בתקן,‏ או‏ התפתחות ‏קורוזיה‏ באביזרי‏ המים.‏
התקנה ‏מנחה‏ לבצע ‏בדיקות‏ לגורמים‏ מסוימים‏ שיכולים ‏להיתרם ‏ממערכת‏ המים‏ הביתית ‏והכוללים‏- ברזל,‏ נחושת ‏ועופרת‏– המהווים‏‏
אינדיקטור‏ למצב‏ הצנרת‏ ואביזרי ‏השרברבות, ‏וכן‏ חיידקי‏ קוליפורם‏- אינדיקטור ‏לזיהום ‏מיקרוביאלי.‏‏
הבדיקות ‏בבית ‏הצרכן‏ משלימות ‏את ‏הניטור ‏הקבוע ‏המבוצע ‏על ‏ידי ‏ספקי‏ המים ‏בהתאם ‏לתקנות, ‏במערכות ‏אספקת ‏המים,‏ לרבות‏
מערכות ‏אגירה, ‏שבאחריותם.‏ ניטור ‏זה ‏כולל ‏בדיקות ‏תקופתיות‏ ואחרות ‏למגוון רחב ‏של ‏גורמים‏– מיקרוביאליים ‏וכימיים.‏ תוצאות‏
הבדיקות‏ מועברות ‏באופן‏ קבוע ‏למשרד ‏הבריאות ‏וכן ‏מפורסמות‏ לציבור‏ על‏ ידי‏ ספקי ‏המים.‏
מובהר כי לספק המים אין אחריות על הצנרת והאביזרים בתחום הנכס הפרטי שבבעלות או בהחזקת הצרכן.‏ קיימים ‏תקנים‏
ישראליים ‏ודרישות ‏לפי‏ חוקי ‏התכנון‏ והבניה (כגון‏ ת"י‏ 5452: ‏"בדיקת ‏מוצרים ‏הבאים ‏במגע ‏עם ‏מי‏ שתייה, ת"י‏ 1205 למערכות‏
שרברבות),‏ המגדירים ‏דרישות ‏לגבי‏ התאמתם ‏לשימוש ‏של‏ מוצרים ‏הבאים ‏במגע ‏עם‏ מי‏ שתייה‏ ולהתקנתם.‏ תקנים‏ ודרישות ‏אלה ‏נועדו‏
להבטיח‏ את ‏איכות‏ מי ‏השתייה ‏במערכות‏ המים ‏הפרטיות.

לקריאת הנוסח המלא של ביצוע בדיקות מים לבקשת צרכן ניתן להוריד את הקובץ המצורף מטה

שם המסמך קבצים להורדה
נוסח מלא של בדיקת מים לבקשת צרכן
הורד קובץ