עוברים דירה

רישום דירה חדשה (מקבלן) והתחברות למים :
יש להביא אישור רישום ממחלקת הגביה בעירייה.

רישום העברת בעלות:

יש להביא:

1. חוזה מכירה / קניה

2. אשור ממחלקת הגביה בעירייה על שינויי הבעלות.
3. קריאת מד מים במועד העברת הבעלות.

יש לשלם עד קריאה זו ( גמר חשבון ) במזומן / כרטיס אשראי.

רישום שכירות

יש להביא:

1. חוזה שכירות.

2. אישור ממחלקת הגבייה בעירייה על שינוי מחזיק בנכס.

3. קריאת מד המים במועד תחילת השכירות.

יש לשלם עד קריאה זו ( גמר חשבון ) במזומן / כרטיס אשראי.

קבלת אישור לעיריה לצורך רישום בטאבו:

יש לשלם יתרת חובות עד לתאריך קבלת האישור.