מכרזים
 • מפעל מים כפר סבא אגודה חקלאית שיתופית בע"מ
  מכרז מס' 2/2018
  מכרז פומבי עם הליך דו-שלבי
   
  מפעל מים כפר סבא אגודה חקלאית שיתופית בע"מ (להלן: "מפעל המים") מבקש בזה לקבל הצעות מקבלנים לביצוע עבודות חפירה, הנחת קווי צינורות מים, הרכבת אביזרים, תיקונים וכד' ברחובות שונים בשטח שיפוט עיריית כפר סבא (להלן: "העבודות"); הכל כמפורט במסמכי המכרז.
  הפרויקט יתפרס על פני תקופה בת שנה, עם אופציית הארכה ל-4 שנים נוספות, כמפורט במסמכי המכרז. מפעל המים יגדיר במהלך שנת הביצוע ו/או תקופת ההארכה, לפי העניין, בכל פעם את היקף העבודות הנדרשות.
   
  את מסמכי המכרז וטפסי ההצעה ניתן לרכוש במשרדי מפעל המים, רח' ויצמן 135 כפר סבא, בימים ובשעות העבודה הרגילות תמורת סך של 2,000 ש"ח (אשר לא יוחזרו בשום מקרה).
  ניתן לעיין בנוסח מסמכי המכרז (עותק לעיון בלבד- לא לצרכי הגשת הצעה במכרז) באתר האינטרנט של מפעל המים, בכתובת www.ks-water.co.il  , תחת תווית ראשית "מידע שימושי", תווית משנה "מכרזים".
  תנאי סף להשתתפות במכרז רשומים במסמכי המכרז תחת סעיף 7 למסמך א', כדלקמן:
   
  • קבלנים הרשומים בפנקס הקבלנים תחת קבוצת סיווג ב', קוד 400 (ענף ראשי ביוב, ניקוז ומים), בעלי היקף כספי- סיווג 2 ומעלה, וכן תחת קבוצת סיווג ג', קוד 200 (ענף ראשי כבישים, תשתיות ופיתוח), בעלי היקף כספי- סיווג 2 ומעלה על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט – 1969; 
  < >ערבות הגשה בסך 100,000 ₪ בנוסח המופיע במסמכי המכרז;השתתפות במפגש קבלנים.lenniez@ksaba.co.il , עד לא יאוחר מיום 4.9.18.
  ניקוד ובחינת ההצעות ייעשו בהתאם למפורט במסמכי המכרז. מפעל המים  אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
   
  מפגש קבלנים יערך ביום 6.8.18 בשעה 12:00. השתתפות במפגש הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.
  מקום ההתכנסות: משרדי מפעל המים כפר סבא, רח' ויצמן 135, כפר סבא, קומה ג'.

  מכרז  להנחה ואחזקת צנרת 2/2018
  כתב כמויות סופי למכרז  הנחה ואחזקת צנרת 2/2018